Zasady akcji : "Książka z rekomendacją"
organizowanej przez Boblioteka Uniwersytecka w Warszawie
oraz
Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego

Preambuła

Doceniając konieczność wspierania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zarówno w zakresie materialnym jak i koncepcyjnym, postanowiono ogłosić Akcję pod nazwą „Książka z rekomendacją”, której zasady opisano poniżej.

Cel akcji

Celem Akcji „Książka z rekomendacją” jest zwiększenie studentom Uniwersytetu Warszawskiego możliwości zapoznania się z najnowszymi i najwartościowszymi osiągnięciami myśli polskiej i światowej, rekomendowanymi przez doświadczonych praktyków życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Cel osiągnięty zostanie poprzez wzbogacenie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) o pozycje książkowe, czasopisma, inne publikacje w formie papierowej oraz zapewnienie dostępu do wybranych zasobów elektronicznych w sieci Internet.

Organizatorzy

1. Organizatorem akcji jest Klub Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.
2. Honorowy patronat nad Akcją sprawuje Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Czas trwania

3. Akcja trwa od 30 marca 2004 do odwołania.

Uczestnicy Akcji:

4. W Akcji mogą wziąć udział:
- członkowie Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego,
- inne osoby fizyczne i prawne
5. Każdy uczestnik Akcji może wziąć udział w Akcji zgodnie z przyjętymi "Zasadami".

Prawa i Obowiązki Uczestników

6. Każdy uczestnik zobowiązuje się do zakupu na rzecz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie minimum:
- jednej książki w języku polskim lub obcym, i/lub
- utrwalonych na nośnikach wydawnictw w formie elektronicznej, i/lub
- wieloletniej prenumeraty czasopisma polskiego lub zagranicznego, i/lub
- rocznej prenumeraty (dostępu) do wybranych zasobów sieci elektronicznej (Internet)
7. Zakupiona książka lub prenumerata (dar) przechodzi na własność Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i staje się częścią zbiorów BUW.
8. Uczestnik Akcji poprzez wpłatę środków pieniężnych na konto wskazane przez BUW wraz z podaniem tytułu książki lub innej pozycji wskazanej w punkcie 6 Zasad, dokonuje zakupu i przekazuje Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie:
- Książkę, wydawnictwo elektroniczne lub prenumeratę, którą uważa za istotną dla rozwoju studentów UW. Może to być zarówno pozycja, której nie ma w zasobach BUW, jak i dodatkowe egzemplarze lub prenumeraty pozycji już znajdujących się w zasobach BUW. W tym trybie zakupu uczestnik akcji zobowiązany jest uzyskać droga elektroniczną lub faksem akceptację danego tytułu lub dostępu do zbiorów, od Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
- Książkę, wydawnictwo elektroniczne lub prenumeratę rekomendowane jako cenne, a nie znajdujące się w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, dostępne w zbiorze rekomendacji przygotowanym przez BUW. W tym trybie zobowiązany jest przed dokonaniem zakupu poinformować BUW o zamiarze zakupu i uzyskać potwierdzenie BUW, że deklaracji zakupu tej samej pozycji nie złożył inny uczestnik akcji.
9. W przypadku, gdy BUW otrzymał wcześniej deklarację innego uczestnika Akcji, zakupu wskazanych pozycji w trybie opisanym w punkcie 8 Zasad, BUW uprawniony jest do zakupu innych pozycji z listy rekomendacji BUW.
10. Wszelkie środki przekazane w ramach Akcji na rzecz BUW mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup pozycji wskazanych w punkcie 6 Zasad.

Prawa i Obowiązki Biblioteki UW

11. BUW zobowiązuje się do przyjmowania rekomendowanych przez uczestników książek i prenumerat, chyba że w ocenie BUW nie jest to właściwe. BUW zobowiązuje się do przygotowania z najwyższą starannością listy książek, wydawnictw elektronicznych, czasopism oraz elementów zasobów sieci elektronicznej, które są najbardziej niezbędne dla rozszerzania wiedzy studentów Uniwersytetu Warszawskiego (zbiór rekomendacji BUW). Lista będzie weryfikowana nie rzadziej niż raz w miesiącu.
12. BUW zobowiązuje się do umieszczenia na stronie przedtytułowej otrzymanej w darze książki lub czasopisma informacji o osobie, fizycznej lub prawnej, która sfinansowała zakup.
13. Na żądanie uczestnika Akcji BUW umieści na stronie tytułowej książki lub czasopisma, w tym drugim przypadku tylko pierwszego numeru, składającą się maksymalnie z trzydziestu znaków, treść rekomendacji Uczestnika Akcji.
14. O otrzymanych w darze od uczestników akcji książkach, wydawnictwach elektronicznych, czasopismach i prenumeratach, BUW będzie informował wszystkich odwiedzających BUW, w formie obwieszczeń przy wejściu do zbiorów BUW w formie jednego plakatu na tablicy ogłoszeń. Informacja ta będzie utrzymywana przez okres co najmniej 3 miesięcy.
15. Na żądanie uczestnika Akcji, lub organów publicznych, BUW wystawi potwierdzenie otrzymania daru od uczestnika akcji.
16. Ewentualne różnice między ceną podaną na liście a faktyczną ceną zakupu będą wyrównywane z konta BUW lub przeznaczane na dalsze zakupy.

Postanowienia końcowe

17. Akcja może zostać przedłużona na kolejne okresy, w drodze zgodnej decyzji Rady Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego i Władz Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Powrót